𝗧đ—ŧ𝗲𝗸đ—ŧđ—ē𝘀𝘁 𝘃𝗮đ—ģ 𝘃𝗲đ—ŋđ—ēđ—ŧ𝗴𝗲đ—ģđ˜€đ—¯đ—˛đ—šđ—Žđ˜€đ˜đ—ļđ—ģ𝗴 đ—ļđ—ģ đ—¯đ—ŧ𝘅 đŸ¯

De toekomst van de vermogensbelasting in box 3 lijkt steeds complexer te worden. De belangrijkste opties voor het nieuwe stelsel dat in 2027 moet gelden zijn vermogenswinsten of -verliezen belasten op basis van daadwerkelijke resultaten, of het huidige stelsel handhaven. Daarbij wordt gewerkt met door de fiscus vastgestelde fictieve rendementen op vermogen.
 
Recentelijk is er tijdens een debat in de Tweede Kamer een nieuwe variant voorgesteld waarbij vastgoed zoals vakantiehuisjes en verhuurde woningen naar box 1 verplaatst zouden worden. Dit sluit deels aan bij een voorstel van het Register Belastingadviseurs om inkomsten uit vermogen helemaal over te hevelen naar box 1.
 
Hoewel de ideale oplossing voor de vermogensbelasting nog steeds niet gevonden is, blijft de discussie hierover in de Tweede Kamer wel intensief. Er moet nog duidelijkheid komen over het belasten van directe en indirecte inkomsten uit vermogen, en of je vermogenswinsten in ÊÊn keer belast als een belegging wordt verkocht, of dat je jaarlijks de waarde-ontwikkeling van beleggingen gaat meten. Wat er ook van zij, het wordt een interessant jaar voor de vermogensbelasting.

Meer nieuws..

ICY Systeem

ICY Systeem

Innovatief ICY Systeem voor Energiebesparing Huurrendement heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de verhuurervaring door het ICY-systeem te integreren in hun woningen. Dit systeem biedt aanzienlijke voordelen voor huurders en helpt bij het besparen van...

Fictief Rendement

Fictief Rendement

Demissionair staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij adviseert het volgende kabinet om het fictieve rendement in box 3 te verlagen naar 4 procent, en de overdrachtsbelasting te verlagen naar 6 procent. Dit nieuws is met name relevant voor investeerders in...

Turn key Huisvesting

Turn key Huisvesting

Een Sleutelklare Woning: Wat Is Het En Waarom Is Huurrendement De Juiste Keuze? Steeds vaker hoor je de term 'turnkey-woning' in de vastgoedwereld, en terecht! Maar wat betekent het eigenlijk? En waarom is Huurrendement de juiste partner als het gaat om sleutelklare...